หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ผู้บริหาร 
คณะกรรมการหลักสูตร  
บุคลากร/หน่วยงาน 
วิดีโอการอบรมย้อนหลัง 
ศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ 
จดหมายข่าวสถาบันฯ 
ตารางถ่ายทอดสดฯ 
e-Learning 
ติดต่อสถาบัน  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
หนังสือเวียนสถาบันฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

  • ดูรายละเอียดตารางการอบรม
  • ไปยังศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ
  • ไปยังระบบ e-Learning สถาบันฯ
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายการจดหมายข่าวสถาบันฯ
การเบิกจ่ายทุนการศึกษา   24 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 300 )
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหามหาราชินี วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558   22 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 525 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 642 )
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษา Wall Street English   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 493 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พื้นฐานงานช่วยอำนวยการ รุ่นที่ 2   17 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1241 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศปี พ.ศ. 2558   15 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 542 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558   10 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 2603 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบปรฯ   9 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 129 )
ประชาสัมพันธ์การสัมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีฯ   9 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 186 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปีงบฯ   8 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 396 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาฯ   7 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 723 )
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร MiniLL.M รุ่นที่ 7 Chicago-kent College of Law   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1270 )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต และหลักศฯ   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 980 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรมมหาวฯ   2 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1710 )
การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเข้าศึกษาอบรม   2 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1150 )
กำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ช่วงที่ 1) คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับต้น”ฯ   1 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 638 )
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษา Wall Street English   23 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 661 )
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2558   18 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 364 )
การอบรม หลักสูตร “พื้นฐานงานช่วยอำนวยการ” รุ่นที่ 1   17 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2009 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการผู้เชี่ยวชาญทางกาฯ   17 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 537 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานช่วยอำนวยการ” รุ่นที่ 2   11 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2414 )
การสัมมนา เรื่อง รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา   11 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 1102 )
เชิญร่วมอบรม หลักสูตร การบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   9 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 695 )
รายชื่อการเบิกจ่ายทุนการศึกษา   9 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 343 )
โครงการอบรม หลักสูตร “พื้นฐานงานคดี” รุ่นที่10 และรุ่นที่11   8 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2988 )
การฝึกอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรม   29 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1030 )
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เพิ่มเติม)หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม" รุ่นที่ 25   28 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1004 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2477 )
เร่งรัดการยื่นเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุน ป.โท   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 252 )
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "แก่นการจัดการด้านการเงิน" รุ่นที่1   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 611 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น" รุ่นที่ 24   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1644 )
รายชื่อผู้รับทุนปริญญาโท ปี 2555 ที่ยังไมสำเร็จการศึกษา   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1046 )
บัญราชชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 25   14 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1292 )
รายละเอียดการดำเนินการของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ฯ   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 3287 )
โครงการอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 25   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1508 )
โครงการอบรม เรื่อง "การบริหารองค์กรสำหรับผู้อำนวยการระดับสูง” รุ่นที่ 1   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1525 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1935 )
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธฯ   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 397 )
รายชื่อหลักสูตร "ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2682 )
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร MiniLLM โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ kฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 984 )
การอบรมทางวิชาการ หลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและสถาบันการศึกษฯ   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 1196 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตร Mini LL.M รุ่นที่6 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาฯ   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 598 )
แจังวันครบกำหนดระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุนปริญญาโท ปี 2555   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1090 )
แบบพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 610 )
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผูรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอกภายในประเทศฯ   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 1321 )
การรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   16 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1318 )
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา   2 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 988 )
แนวทางการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาฯ   20 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1796 )
การอบรม หลักสูตร "การพัฒนาและบริหารงานคดี" รุ่นที่ 12-13   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 3401 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”   6 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 418 )
แนวทางเพิ่มศักยภาพฯและแบบรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1878 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 6077 )
การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเข้าศึกอบรม   30 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1683 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนตุลาคม 2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 771 )
แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 709 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1252 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯ   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1081 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการสอบซ่อมการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับกลาง" (พ.ต.กฯ   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 2126 )
ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักสูตรการบริหารผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8-9   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 566 )
แจ้งวิธีการรายงานผลงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบผล 25 ส.ค. 57   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5961 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 7   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 3859 )
คำแนะนำการเตรียมตัวเดินทางและข้อมูลน่ารู้ โครงการฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 983 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   25 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 21269 )
แนวทางการจัดสรรทุนอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายใต้โครงการส่งเสรฯ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 2281 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมที่สถาบันฯ   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 3726 )
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปฯ   5 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 2479 )
แผนปฏิบัติการอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   31 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 6057 )
ซักซ้อมความเข้าใจการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ   28 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 2588 )
ผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11   17 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 1012 )
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครหลักสูตร Mini LL.M. Kyushu University รุ่นที่ 7   4 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 921 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตร Mini LL.ฯ   3 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 256 )
หลักสูตร เลขานุการศาล   27 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1385 )
การรับสมัครหลักสูตร Mini LL.M. Kyushu University รุ่นที่ 7   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1318 )
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่17   12 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 58 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้บริหารกระบฯ   12 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 65 )
การอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1028 )
การติดตามประเมินผลการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ฯ   30 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 682 )
รายชื่อการเบิกจ่ายทุนการศึกษา   30 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 133 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1717 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หลักสูตรผู้พิพากษาศฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 310 )
แจ้งผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่และหน่วยงานที่สังกัดปฏิบัติตาฯ   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 345 )
คณะภาษาและการสื่อสารกำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันบัณฑฯ   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 207 )
สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชำฯ   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1003 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการผู้เชี่ยวชาญทางกาฯ   7 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1058 )
ประกาศ รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1792 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1644 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2558   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 616 )
โครงการบรรยายธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมฯ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 359 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 2
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 1
  :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
ภาพกิจกรรม รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 12
ภาพกิจกรรม รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 12
  :: วันที่ 15 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 136 )
ภาพกิจกรรม รองประธานศาลฏีกากล่าวเปิดหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง
ภาพกิจกรรม รองประธานศาลฏีกากล่าวเปิดหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง
  :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 109 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
  :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 378 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)