หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ผู้บริหาร 
คณะกรรมการหลักสูตร  
บุคลากร/หน่วยงาน 
วิดีโอการอบรมย้อนหลัง 
ศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ 
จดหมายข่าวสถาบันฯ 
ตารางถ่ายทอดสดฯ 
e-Learning 
ติดต่อสถาบัน  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ดูแลระบบ 

Untitled Document
  • ดูรายละเอียดตารางการอบรม
  • ไปยังศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ
  • ไปยังระบบ e-Learning สถาบันฯ
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายการจดหมายข่าวสถาบันฯ


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | ทุกประเภท
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M ร่วมกับ Chicago-Kent College of Law รุ่นที่ 6   15 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 290 )
ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้อำนวยการระดับต้น" รุ่นที่ 1   14 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 678 )
การอบรมทางวิชาการโดยความร่่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และChicago-Kent College of Law สหรัฯ   10 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 771 )
คำแนะในการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64   9 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 909 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร ผูพิพากษาศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 279 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนตุลาคม 2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 445 )
แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 525 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 983 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯ   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 857 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการสอบซ่อมการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับกลาง" (พ.ต.กฯ   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1802 )
ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักสูตรการบริหารผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8-9   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 417 )
แจ้งวิธีการรายงานผลงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบผล 25 ส.ค. 57   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5789 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 7   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 3444 )
คำแนะนำการเตรียมตัวเดินทางและข้อมูลน่ารู้ โครงการฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 888 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   25 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 20896 )
แนวทางการจัดสรรทุนอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายใต้โครงการส่งเสรฯ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 2146 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมที่สถาบันฯ   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 3259 )
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปฯ   5 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 2342 )
แผนปฏิบัติการอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   31 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 5868 )
ซักซ้อมความเข้าใจการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ   28 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 2371 )
ภาพกิจกรรม เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ผู้เกษียณอายุราช ประจำปี 25ฯ   30 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 88 )
รายชื่อผู้ที่ได้ขอเบิกทุนการศึกษา   26 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 308 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาศาลฎีกา   18 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 730 )
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแบบ พศ ของโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบปฯ   18 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 1242 )
สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่14   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 388 )
เรียน ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี 2557   5 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 680 )
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดอบรมหลักสูตรพิเศษ   25 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 851 )
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 758 )
หลักสูตร หลักปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับผู้บริหาร   7 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 932 )
รายชื่อผู้ที่ได้ขอเบิกทุนการศึกษา   7 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 474 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19   5 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 1748 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี 2557   5 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 1578 )
เปิดเผยราคากลาง(ที่มิใช่งานก่อสร้าง)บริษัททัวร์ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับฯ   31 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 310 )
เปิดเผยราคากลาง(ที่มิใช่งานก่อสร้าง)บริษัททัวร์ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาฯ   31 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 192 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบปรฯ   29 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 289 )
ประกาศ การปรชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ครั้งที่ 2   16 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 848 )
การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม" รุ่นที่ 14-15   9 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 930 )
การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม" รุ่นที่ 12-13   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 818 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 18 ประจำเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2557   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 873 )
สนง.ศาลปกครองขอส่งปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปี 2558   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 585 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ประธานศาลฏีการเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 18 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 19 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประ
ประธานศาลฏีการเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 18 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 19 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประ
  :: วันที่ 30 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 131 )
ภาพกิจกรรม การสัมมนา เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ภาพกิจกรรม การสัมมนา เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง
  :: วันที่ 30 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  :: วันที่ 30 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ประธานศาลฎีกากล่าวอาศิรวาทโครงการอบรมพัฒนาจิตฯ
ประธานศาลฎีกากล่าวอาศิรวาทโครงการอบรมพัฒนาจิตฯ
  :: วันที่ 30 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
  :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 193 )
ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ให้เกียรติบรรยายหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63
ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ให้เกียรติบรรยายหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63
  :: วันที่ 23 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 148 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)