หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ผู้บริหาร 
คณะกรรมการหลักสูตร  
บุคลากร/หน่วยงาน 
วิดีโอการอบรมย้อนหลัง 
ศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ 
จดหมายข่าวสถาบันฯ 
ตารางถ่ายทอดสดฯ 
e-Learning 
ติดต่อสถาบัน  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
หนังสือเวียนสถาบันฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

  • ดูรายละเอียดตารางการอบรม
  • ไปยังศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ
  • ไปยังระบบ e-Learning สถาบันฯ
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายการจดหมายข่าวสถาบันฯ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี   26 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 601 )
ตารางการฝึกอบรม และบัญชีรายชื่อหลักสูตรเจ้าพนักงานคดี (ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ)   26 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 850 )
การจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ในการนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาศาลชั้น รุ่นที่ 24 (คณะทฯ   26 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 114 )
การทำคำสั่งทางปกครองภายใต้บริบทของกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกฯ   25 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 327 )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   25 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 542 )
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสถาบันฯ   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 77 )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ให้แก่นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 171 )
รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ปี2551-2556 ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามฯ   21 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 644 )
สำนักงานศาลยุติธรรมและ Chicago-Kent College of Law จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 7   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 554 )
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 346 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ   11 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 242 )
แจ้งการรายงานผลตามแผนพัฒนารายบุคคล รอบผล( 25 สิงหาคม 2558)   6 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1115 )
โครงการ "eGovernment Forum 2015"   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 576 )
เร่งรัดผู้รับทุนทุกระดับปริญญายื่นเบิกค่าใช้จ่ายและรายงานผลการศึกษา   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 503 )
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11   4 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 816 )
ประกาศ รายชื่อหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 20   29 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1268 )
การเบิกจ่ายทุนการศึกษา   24 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 449 )
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหามหาราชินี วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558   22 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 744 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 867 )
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษา Wall Street English   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 619 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พื้นฐานงานช่วยอำนวยการ รุ่นที่ 2   17 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1588 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศปี พ.ศ. 2558   15 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 639 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558   10 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 2737 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบปรฯ   9 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 146 )
ประชาสัมพันธ์การสัมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีฯ   9 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 203 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปีงบฯ   8 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 431 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาฯ   7 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 769 )
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร MiniLL.M รุ่นที่ 7 Chicago-kent College of Law   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1421 )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต และหลักศฯ   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1000 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรมมหาวฯ   2 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1751 )
การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเข้าศึกษาอบรม   2 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1180 )
กำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ช่วงที่ 1) คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับต้น”ฯ   1 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 682 )
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษา Wall Street English   23 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 679 )
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2558   18 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 386 )
การอบรม หลักสูตร “พื้นฐานงานช่วยอำนวยการ” รุ่นที่ 1   17 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2163 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการผู้เชี่ยวชาญทางกาฯ   17 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 556 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานช่วยอำนวยการ” รุ่นที่ 2   11 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2539 )
การสัมมนา เรื่อง รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา   11 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 1157 )
เชิญร่วมอบรม หลักสูตร การบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   9 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 710 )
รายชื่อการเบิกจ่ายทุนการศึกษา   9 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 355 )
โครงการอบรม หลักสูตร “พื้นฐานงานคดี” รุ่นที่10 และรุ่นที่11   8 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 3137 )
การฝึกอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรม   29 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1079 )
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เพิ่มเติม)หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม" รุ่นที่ 25   28 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1058 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2529 )
เร่งรัดการยื่นเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุน ป.โท   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 267 )
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "แก่นการจัดการด้านการเงิน" รุ่นที่1   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 632 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น" รุ่นที่ 24   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1687 )
รายชื่อผู้รับทุนปริญญาโท ปี 2555 ที่ยังไมสำเร็จการศึกษา   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1092 )
บัญราชชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 25   14 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1353 )
รายละเอียดการดำเนินการของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ฯ   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 3456 )
โครงการอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 25   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1652 )
โครงการอบรม เรื่อง "การบริหารองค์กรสำหรับผู้อำนวยการระดับสูง” รุ่นที่ 1   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1557 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2075 )
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธฯ   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 410 )
รายชื่อหลักสูตร "ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2753 )
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร MiniLLM โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ kฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1005 )
การอบรมทางวิชาการ หลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและสถาบันการศึกษฯ   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 1213 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตร Mini LL.M รุ่นที่6 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาฯ   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 610 )
แจังวันครบกำหนดระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุนปริญญาโท ปี 2555   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1103 )
แบบพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 624 )
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผูรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอกภายในประเทศฯ   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 1355 )
การรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   16 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1393 )
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา   2 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1020 )
แนวทางการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาฯ   20 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1825 )
การอบรม หลักสูตร "การพัฒนาและบริหารงานคดี" รุ่นที่ 12-13   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 3456 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”   6 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 435 )
แนวทางเพิ่มศักยภาพฯและแบบรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1906 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 7454 )
การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเข้าศึกอบรม   30 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1692 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนตุลาคม 2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 793 )
แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 720 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1269 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯ   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1100 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการสอบซ่อมการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับกลาง" (พ.ต.กฯ   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 2136 )
ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักสูตรการบริหารผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8-9   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 582 )
แจ้งวิธีการรายงานผลงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบผล 25 ส.ค. 57   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 6009 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 7   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 3899 )
คำแนะนำการเตรียมตัวเดินทางและข้อมูลน่ารู้ โครงการฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 995 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   25 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 21333 )
แนวทางการจัดสรรทุนอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายใต้โครงการส่งเสรฯ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 2301 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมที่สถาบันฯ   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 3796 )
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปฯ   5 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 2489 )
แผนปฏิบัติการอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   31 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 6076 )
ซักซ้อมความเข้าใจการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ   28 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 2604 )
การสัมมนา เรื่อง รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 3-5   11 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 168 )
ผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11   17 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 1034 )
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครหลักสูตร Mini LL.M. Kyushu University รุ่นที่ 7   4 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 947 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตร Mini LL.ฯ   3 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 266 )
หลักสูตร เลขานุการศาล   27 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1412 )
การรับสมัครหลักสูตร Mini LL.M. Kyushu University รุ่นที่ 7   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1353 )
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่17   12 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 64 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้บริหารกระบฯ   12 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 73 )
การอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1051 )
การติดตามประเมินผลการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ฯ   30 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 696 )
รายชื่อการเบิกจ่ายทุนการศึกษา   30 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 140 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1751 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หลักสูตรผู้พิพากษาศฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 315 )
แจ้งผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่และหน่วยงานที่สังกัดปฏิบัติตาฯ   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 350 )
คณะภาษาและการสื่อสารกำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันบัณฑฯ   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 211 )
สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชำฯ   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1010 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการผู้เชี่ยวชาญทางกาฯ   7 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1068 )
ประกาศ รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1819 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1673 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2558   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 633 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 2
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 113 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 86 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 1
  :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 94 )
ภาพกิจกรรม รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 12
ภาพกิจกรรม รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 12
  :: วันที่ 15 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 176 )
ภาพกิจกรรม รองประธานศาลฏีกากล่าวเปิดหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง
ภาพกิจกรรม รองประธานศาลฏีกากล่าวเปิดหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง
  :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 119 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
  :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 433 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)