สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงานข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาภานในประเทศ
โครงการเพิ่มศักยภาพประจำปี 2559
ทุนการศึกษาภายในประเทศ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ