หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ผู้บริหาร 
คณะกรรมการหลักสูตร  
บุคลากร/หน่วยงาน 
วิดีโอการอบรมย้อนหลัง 
ศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ 
จดหมายข่าวสถาบันฯ 
ตารางถ่ายทอดสดฯ 
e-Learning 
ติดต่อสถาบัน  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
หนังสือเวียนสถาบันฯ  
ผู้ดูแลระบบ ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 20 ประจำเดือนธันวามคม 2558   25 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 126 )
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” รุ่นที่ ๒๖   23 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 420 )
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานคดี (ระดับปฏิบัติการ และระดับชำฯ   16 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 699 )
ประกาศ รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอฯ   11 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 857 )
คำแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 66   11 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 1424 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”   9 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 585 )
การอบรม หลักสูตร "ผู้พิพากษาประจำศาล"(ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 63)   5 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 732 )
โครงการอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 26   3 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 1377 )
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ศาลและภาค,ส่วนกลาง ดำเนินการ ปี2559 และ แฯ   30 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 2020 )
โครงการปฏฺบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช   27 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 1071 )
การเบิกจ่ายทุนการศึกษา   6 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 644 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร "ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค"   5 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 1254 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม 2558   1 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 928 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กำนดเปิดอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษและ กำหนดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท   28 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 608 )
จัดอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลฎีกา”   22 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1186 )
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร   17 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 242 )
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "เจ้าพนักงานคดี" (ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ)   14 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 4702 )
ประกาศรายชื่อผู้รับการอบรม Mini LL.M. รุ่นที่ 7 Chicago-Kent College of Law   9 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2865 )
โครงการหลักสูตรเจ้าพนักงานคดี   4 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 3581 )
การทำคำสั่งทางปกครองภายใต้บริบทของกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกฯ   25 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 725 )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   25 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1105 )
แจ้งการรายงานผลตามแผนพัฒนารายบุคคล รอบผล( 25 สิงหาคม 2558)   6 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1306 )
ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักสูตรการบริหารผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8-9   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 637 )
คำแนะนำการเตรียมตัวเดินทางและข้อมูลน่ารู้ โครงการฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1061 )
แนวทางการจัดสรรทุนอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายใต้โครงการส่งเสรฯ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 2446 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมที่สถาบันฯ   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 4149 )
ซักซ้อมความเข้าใจการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ   28 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 2797 )
หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับกลาง” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 5   27 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 1105 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือ จำนวน 9 ชุด   30 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 79 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้อำนวยกฯ   21 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 297 )
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างปรับปรุงป้องกันน้ำรั่วซึมและติดตั้งแผวเกร็ดอลูมิเนียม   18 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 108 )
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าพนักงานคดี” (ระดับปฏิบัติการ และ ระดับชำนาญการ)   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 770 )
ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไตรมาสที่ 4 ประจำฯ   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1646 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี   26 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 826 )
ตารางการฝึกอบรม และบัญชีรายชื่อหลักสูตรเจ้าพนักงานคดี (ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ)   26 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1127 )
การจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ในการนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาศาลชั้น รุ่นที่ 24 (คณะทฯ   26 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 265 )
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสถาบันฯ   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 158 )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ให้แก่นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 247 )
สำนักงานศาลยุติธรรมและ Chicago-Kent College of Law จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 7   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 958 )
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 509 )
การสัมมนา เรื่อง รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 3-5   11 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 308 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ   11 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 387 )
โครงการ "eGovernment Forum 2015"   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 753 )
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11   4 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1052 )
ประกาศ รายชื่อหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 20   29 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 2113 )
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหามหาราชินี วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558   22 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 896 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   20 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1049 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ภาพพิธีเปิด การอบรม หลักสูตรผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 63)
ภาพพิธีเปิด การอบรม หลักสูตรผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 63)
  :: วันที่ 18 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 77 )
ภาพกิจกรรม พิธีที่เปิดหลักสูต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
ภาพกิจกรรม พิธีที่เปิดหลักสูต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
  :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พื้นฐานงานช่วยอำนวยการ รุ่นที่ 2
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พื้นฐานงานช่วยอำนวยการ รุ่นที่ 2
  :: วันที่ 7 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 340 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 2
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 229 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 188 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 1
  :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 185 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)