สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงานข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

สรุปการบรรยาย การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานิติกรระดับกลาง (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 6
สัปดาห์ที่ 1
 1. ตารางการฝึกอบรม สัปดาห์ที่ 1
 2. สรุปการบรรยายหลักสูตร สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2
 1. ตารางการฝึกอบรม สัปดาห์ที่ 2
 2. สรุปการบรรยายหลักสูตร สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3
 1. ตารางการฝึกอบรม สัปดาห์ที่ 3
 2. สรุปการบรรยายหลักสูตร สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4
 1. ตารางการฝึกอบรมสัปดาห์ที่ 4
 2. สรุปการบรรยายหลักสูตร สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5
 1. ตารางการฝึกอบรม สัปดาห์ที่ 5
 2. สรุปการบรรยายหลักสูตร สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6
 1. ตารางการฝึกอบรม สัปดาห์ที่ 6
 2. สรุปการบรรยายหลักสูตร สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 27-28 มี.ค. 60)
 3. สรุปการบรรยายหลักสูตร สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 29 มี.ค. 60)
 4. สรุปการบรรยายหลักสูตร สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 30 มี.ค. 60)

แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาภายในประเทศ
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่วนกลาง
 1. เอกสารภาคผนวก แบบฟอร์ม แบบ พศ 1-1(แผน) ถึง แบบสรุป พศ 3
 2. ตัวเนื้อหาหลักเกณฑ์และแนวทางฯ โครงการเพิ่มศักยภาพฯ ส่วนกลาง ปี 2560
 3. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
 4. สารบัญส่วนกลาง
 5. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 6. หลักสูตรการฝึกอบรมอนนไลน์ (HRD e-Learning)
 7. ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 11
 8. ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 12
 9. ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 13
 10. ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 15

ส่วนศาลและภาค
 1. เอกสารภาคผนวก แบบฟอร์ม แบบ พศ 1-1 (แผน) ถึง แบบสรุป พศ 3
 2. กรอบอัตรากำลังบุคลากรศาลยุติธรรม ศาลและภาค ปีงบประมาณ 2559 - 2560
 3. ตัวเนื้อหาหลักเกณฑ์และแนวทางฯ โครงการเพิ่มศักยภาพฯ ศาลและภาค ปี 2560
 4. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
 5. ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 11
 6. ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 12
 7. ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 13
 8. ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 15
 9. สารบัญศาลและภาค
 10. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 11. หลักสูตรการฝึกอบรมอนนไลน์ (HRD e-Learning)

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 1. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด

ทุนการศึกษาภายในประเทศ
แบบฟอร์มสำหรับทุน ป.ตรี ภายในประเทศ
 1. แบบเปลี่ยนแปลงการรับทุน
 2. แบบขอขยายระยะเวลาการศึกษา ป.ตรี
 3. แบบของดศึกษา
 4. แบบสละสิทธิ์ทุน ป.ตรี
 5. แบบรับรองการเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์มสำหรับทุน ป.โท
 1. แบบสละสิทธิทุน ป.โท ปี59
 2. แบบเปลี่ยนแปลงการรับทุน ป.โท
 3. แบบงดศึกษาชั่วคราว ป.โท
 4. แบบรับรองการเบิกจ่ายทุน ปี59
 5. แจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสำหรับทุน ป.เอก
 1. แบบขยายการศึกษา ป.เอก สร้างผู้เชี่ยวชาญฯ
 2. ขอขยายเวลาศึกษา ป.เอก
 3. แบบสละสิทธิทุน ป เอก

เร่งรัดให้เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศ
 1. เร่งรัดการยื่นเบิกจ่ายและรายงานผลการศึกษาทุนระดับปริญญา ตรี-โท-เอก
 2. บัญชีผู้รับทุนการศึกษา ป.ตรี (ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
 3. บัญชีผู้รับทุนการศึกษา ป.โท (ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
 4. บัญชีผู้รับทุนการศึกษา ป.เอก (ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

คู่มือ
 1. คู่มือการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2560

รายงานการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
รายงานการเข้ารับฟังการบรรยายและการศึกษาดูงาน หลักสูตร Mini.L.L.M. รุ่นที่ 7 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ Kyushu University
 1. รายงานกลุ่มที่ 1
 2. รายงานกลุ่มที่ 2
 3. รายงานกลุ่มที่ 3

รายงานการเข้ารับฟังการบรรยายและการศึกษาดูงาน หลักสูตร Mini.L.L.M. รุ่นที่ 7 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ Chicago-Kent College of Law
 1. รายงานกลุ่มที่ 1
 2. รายงานกลุ่มที่ 2
 3. รายงานกลุ่มที่ 3

ประชาสัมพันธ์ Mini LLM. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและ Kyushu University รุ่นที่ 8
 1. Mini LLM. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและ Kyushu University รุ่นที่ 8

รายงานการเข้ารับฟังการบรรยายและการศึกษาดูงาน หลักสูตร Mini.L.L.M. รุ่นที่ 8 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ Kyushu University
 1. รายงานกลุ่มที่ 1
 2. รายงานกลุ่มที่ 2

แผนการดำเนินงาน
วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
 1. แผนการดำเนินงาน

วิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. แผนการดำเนินงาน

วิทยาลัยการยุติธรรม
 1. แผนการดำเนินงาน

ส่วนนโยบายและแผนพัฒนา
 1. แผนการดำเนินงาน