หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ผู้บริหาร 
คณะกรรมการหลักสูตร  
บุคลากร/หน่วยงาน 
วิดีโอการอบรมย้อนหลัง 
ศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ 
จดหมายข่าวสถาบันฯ 
ตารางถ่ายทอดสดฯ 
e-Learning 
ติดต่อสถาบัน  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
หนังสือเวียนสถาบันฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

การเบิกจ่ายทุนการศึกษา   6 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 338 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร "ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค"   5 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 675 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม 2558   1 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 523 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กำนดเปิดอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษและ กำหนดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท   28 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 438 )
จัดอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลฎีกา”   22 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 1074 )
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร   17 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 211 )
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "เจ้าพนักงานคดี" (ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ)   14 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 4225 )
ประกาศรายชื่อผู้รับการอบรม Mini LL.M. รุ่นที่ 7 Chicago-Kent College of Law   9 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 2618 )
โครงการหลักสูตรเจ้าพนักงานคดี   4 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 3347 )
การทำคำสั่งทางปกครองภายใต้บริบทของกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกฯ   25 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 665 )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   25 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 995 )
แจ้งการรายงานผลตามแผนพัฒนารายบุคคล รอบผล( 25 สิงหาคม 2558)   6 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1253 )
เร่งรัดผู้รับทุนทุกระดับปริญญายื่นเบิกค่าใช้จ่ายและรายงานผลการศึกษา   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 595 )
เร่งรัดการยื่นเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุน ป.โท   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 308 )
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผูรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอกภายในประเทศฯ   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 1421 )
แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 749 )
ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักสูตรการบริหารผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8-9   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 616 )
คำแนะนำการเตรียมตัวเดินทางและข้อมูลน่ารู้ โครงการฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1021 )
แนวทางการจัดสรรทุนอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายใต้โครงการส่งเสรฯ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 2391 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมที่สถาบันฯ   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 4020 )
ซักซ้อมความเข้าใจการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ   28 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 2723 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือ จำนวน 9 ชุด   30 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 69 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้อำนวยกฯ   21 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 283 )
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างปรับปรุงป้องกันน้ำรั่วซึมและติดตั้งแผวเกร็ดอลูมิเนียม   18 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 104 )
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าพนักงานคดี” (ระดับปฏิบัติการ และ ระดับชำนาญการ)   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 755 )
ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไตรมาสที่ 4 ประจำฯ   31 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1602 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี   26 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 804 )
ตารางการฝึกอบรม และบัญชีรายชื่อหลักสูตรเจ้าพนักงานคดี (ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ)   26 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 1092 )
การจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ในการนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาศาลชั้น รุ่นที่ 24 (คณะทฯ   26 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 245 )
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสถาบันฯ   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 154 )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ให้แก่นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 234 )
รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ปี2551-2556 ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามฯ   21 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 873 )
สำนักงานศาลยุติธรรมและ Chicago-Kent College of Law จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 7   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 902 )
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6   19 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 491 )
การสัมมนา เรื่อง รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 3-5   11 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 286 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ   11 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 379 )
โครงการ "eGovernment Forum 2015"   5 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 736 )
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11   4 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 990 )
ประกาศ รายชื่อหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 20   29 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 1823 )
การเบิกจ่ายทุนการศึกษา   24 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 594 )
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหามหาราชินี วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558   22 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 874 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พื้นฐานงานช่วยอำนวยการ รุ่นที่ 2
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พื้นฐานงานช่วยอำนวยการ รุ่นที่ 2
  :: วันที่ 7 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 237 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 2
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 185 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 143 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 1
  :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 144 )
ภาพกิจกรรม รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 12
ภาพกิจกรรม รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 12
  :: วันที่ 15 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 254 )
ภาพกิจกรรม รองประธานศาลฏีกากล่าวเปิดหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง
ภาพกิจกรรม รองประธานศาลฏีกากล่าวเปิดหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง
  :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 153 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)