หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ผู้บริหาร 
คณะกรรมการหลักสูตร  
บุคลากร/หน่วยงาน 
วิดีโอการอบรมย้อนหลัง 
ศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ 
จดหมายข่าวสถาบันฯ 
ตารางถ่ายทอดสดฯ 
e-Learning 
ติดต่อสถาบัน  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ดูแลระบบ 

  • ดูรายละเอียดตารางการอบรม
  • ไปยังศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ
  • ไปยังระบบ e-Learning สถาบันฯ
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายการจดหมายข่าวสถาบันฯ


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุนการศึกษา | ทุกประเภท
เปิดเผยราคากลาง(ที่มิใช่งานก่อสร้าง)บริษัททัวร์ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับฯ   31 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 115 )
เปิดเผยราคากลาง(ที่มิใช่งานก่อสร้าง)บริษัททัวร์ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาฯ   31 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 67 )
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   30 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 405 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบปรฯ   29 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 224 )
แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้รับทุนปริญญาโทภายในประเทศ ปี2557   18 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 394 )
ประกาศ การปรชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ครั้งที่ 2   16 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 791 )
รายชื่อผู้เบิกค่าลงทะเบียนทุนการศึกษา ประจำวันที่ 1 ก.ค. 2557   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 351 )
การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม" รุ่นที่ 14-15   9 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 743 )
การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม" รุ่นที่ 12-13   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 698 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 776 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 18 ประจำเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2557   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 706 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯ   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 743 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการสอบซ่อมการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับกลาง" (พ.ต.กฯ   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1607 )
สนง.ศาลปกครองขอส่งปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปี 2558   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 495 )
ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 579 )
หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 858 )
มหาวิทยาลัยที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครนัฯ   30 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 561 )
ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักสูตรการบริหารผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 10-11   27 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 424 )
ประกวดราคาซื้อระบบส่งสัญญาณกล้องวงจรปิดห้องประชุมพร้อมค่าติดตั้ง   26 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 135 )
ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6   25 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 341 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก   24 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 304 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 2238 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ปี 2557   20 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 1013 )
การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8-9   20 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 774 )
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสตรมหฯ   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 725 )
ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักสูตรการบริหารผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8-9   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 382 )
หลักสูตร การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 10-15   13 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 3529 )
การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8 – รุ่นที่ 9   12 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 1596 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานช่วยอำนวยการ” รุ่นที่ 1   12 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 1568 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับต้น" (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 4   12 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 702 )
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหามหาราชินี   11 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 934 )
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนป.โท ปี 57   11 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 2340 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุนป.เอก ปี 2557   10 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 1753 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เลขานุการศาล   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 1677 )
การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 6   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 800 )
แจ้งวิธีการรายงานผลงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบผล 25 ส.ค. 57   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 4424 )
การฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 6   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 1011 )
รายชื่อผู้เบิกค่าลงทะเบียนทุนการศึกษา   2 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 520 )
การแต่งกายระหว่างกิจกรรมช่วงที่ 1หลักสูตร "ผู้อำนวยการระดับต้น” รุ่นที่ 1   29 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 696 )
ประกาศรับสมัคร ด่วน!!! ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุตฯ   29 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 1343 )
ติดตามผลการรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 1104 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 7   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 3398 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับต้น” รุ่นที่ 1   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 1324 )
โครงการฝึกอบรมการอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 13   19 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 2400 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 1-3   16 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 1707 )
การศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63   14 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 2439 )
การอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและบริหารงานคดี” รุ่นที่ 11   14 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 2494 )
รายชื่อผู้เบิกค่าลงทะเบียนทุนการศึกษา   7 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 449 )
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนฯ   6 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 595 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3   6 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 3029 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 18 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557   30 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1023 )
โครงการอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” รุ่นที่ ๒๔   25 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1431 )
คำแนะนำการเตรียมตัวเดินทางและข้อมูลน่ารู้ โครงการฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 871 )
ขยายเวลาส่งใบตอบรับ หลักสูตร การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม ภายในวันที่ 17 เม.ย. 2557   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1640 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง" รุ่นที่ 10   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 3229 )
โครงการฟังคำบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารศาลยุฯ   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1400 )
ลิงค์สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ที่กรอกใบตอบรับ หลักสูตร การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม ปีงบปฯ   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 3221 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   26 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 18380 )
โครงการฟังการบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารศาลฯ   12 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1018 )
การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมทางวิชาการ   17 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 2478 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   25 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 18470 )
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคคลากร โครงการเพิ่มศักยภาพฯ ปีงบประมาณ 2557 (แก้ไฯ   29 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 5262 )
การรับรอง "หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ (HRD) "ของสำนัก ก.พ.   23 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 12309 )
แผนปฏิบัติการอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   14 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 5625 )
แนวทางการจัดสรรทุนอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายใต้โครงการส่งเสรฯ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 2106 )
โครงการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5   7 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 2489 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมที่สถาบันฯ   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 3063 )
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปฯ   5 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 2313 )
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคคลากร โครงการเพิ่มศักยภาพฯ ปีงบประมาณ 2556   31 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 2736 )
แผนปฏิบัติการอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   31 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 5837 )
ซักซ้อมความเข้าใจการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ   28 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 2320 )
สรุปการบรรยายรายวิชา หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับกลาง" (พ.ต.ก.) รุ่นที่ ๓   20 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 14274 )
คำแนะนำในการกรอกข้อมูลในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)   30 มิ.ย. 2554 ( อ่าน : 5307 )
การบริหารงานช่วยอำนวยการ รุ่นที่ 1   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 412 )
โครงการอบรม หลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1401 )
การจัดทำรายงานทางวิชาการส่วนบุคคล   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 886 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับกลาง” (พ.ต.ก.) รุ่นทีฯ   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 3061 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 959 )
รายชื่อผู้เบิกค่าลงทะเบียนทุนการศึกษา   2 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 479 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 18 ประจำเดือน เมษายน 2557   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 913 )
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 680 )
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบปรฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 178 )
ประกาศรับสมัครข้าราชการฯ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ   18 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 4048 )
ประกาศ รับสมัครข้าราชการฯ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ   14 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 2957 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่13   11 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1349 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 22   10 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1334 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับต้น" (พ.ต.ก.) รุ่นที่ ๔   5 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1293 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์นโยบายและแผนเบื้องต้น”รุ่นที่ 1   5 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 1102 )
รายชื่อผู้เบิกค่าลงทะเบียนทุนการศึกษา   5 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 534 )
สถาบันบันวิทยาการ สวทช.และหน่วยงานพันธมิตร จัดอบรมหลักสูตร Certificate for Cloud Speialists รุฯ   3 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 351 )
การสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   28 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 472 )
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้พิพากษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาฯ   25 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 1509 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 18 ประจำเดือนมีนาคม 2557   25 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 766 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ภาพกิจกรรม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
  :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 96 )
ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ให้เกียรติบรรยายหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63
ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ให้เกียรติบรรยายหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63
  :: วันที่ 23 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
  :: วันที่ 23 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารงานช่วยอำนวยการ รุ่นที่ 1
ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารงานช่วยอำนวยการ รุ่นที่ 1
  :: วันที่ 16 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 121 )
ภาพกิจกรรม การศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63
ภาพกิจกรรม การศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63
  :: วันที่ 2 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 240 )
ภาพกิจกรรม หลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 10
ภาพกิจกรรม หลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 10
  :: วันที่ 26 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 187 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)