ข่าวประชาสัมพันธ์ - สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


รายชื่อผู้ได้รับเช็คทุนการศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 6

รายชื่อผู้ได้รับเช็คทุนการศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 6

 ***หมายเหตุ
1.ให้แนบ หน้าบัญชี ในกรณีที่ให้โอนเงินมาพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน และแนบรับรองการเบิกจ่าย
ทุน(ทุกครั้งที่ยืนขอเบิกทุน)
2.สําหรับผู้ที่ยืนขอเบิกทุนแล้วดูรายชื่อในเว็บไซต์สถาบันฯ ต่อไป
 
๑.นายธวัฒชัย มิตรสุวรรณ               ๒.นายทัชชล โนวงษ์                     
๓.นางสาวณภัทร ภูจาก                   ๔.นายอัมรินทร์ แก้วจอมแพง          
๕นางสาวสุภาพร บุญเรือง               ๖.นายกิตติศักดิ์ แตงร่มใบ              
๗.นายถวิล จงวัฒน์                         ๘.นางธนวรรณ อินถา                   
๙.นางสาวยุพารัตน์ กลิ่นสักโก      ๑๐.นายศรัณย์ชัย ศรีเที่ยงตรง                  
๑.นางสาวพูนทรัพย์ นรมิตร          ๑๒.นางประจวบ แสงกระจ่าง          
๑๓.นางสาวนงนุช อิ่มวิทยา          ๑๔.นางชฎาทิพย์ สุวรรณพิมพ์                  
๑๕.นางมลิวัลย์ เทศมาก              ๑๖.นางสาววรรณา โสภา               
๑๗.นางสาวสุพนิดา ประกิระนะ     ๑๘.นางสาวจุฬาภา ขันทอง            
๑๙.นางพรกมล เจือจันทร์             ๒๐.นางสาวขวัญเรือน กุลชาติ         
๒๑.นายยศพนธ์ ภู่นิ่ม                    ๒๒.นางสาวบัวลอย บุญเกิด            
๒๓.นางกฤติมา ปานจ้อย               ๒๔.นางทัศพร รัตนะรัต                 
๒๕.นายเบ็ญจะ สำราญ                 ๒๖.นางสุรัตนา วังบุญคง               
๒๗.นางสุภาวรรณ ราษฎร์นิยม       ๒๘.นางสายฝน สิงห์แก้ว               
๒๙.นางพรพิมล ม่วงชูอินทร์           ๓๐.นางสาวอนิลทิตา นันทรบดีเดช   
๓๑.นางสุจิตรา เพียรพจน์               ๓๒.นายสมหวัง มะลิ                    
๓๓.นางสาวขนิษฐา ใยสะอาด        ๓๔.นางสาวสันต์ฤทัย รัตนเกตุ                  
๓๕.นางชลนรรจ์ คำโส                   ๓๖.นางปาริชาติ เหมหา                
๓๗.นางสาวดวงแข จโนภาส          ๓๘.นางสาวพัชรินทร์ ใสเวช            
๓๙.นายสมจิต พันธมิตร                 ๔๐.นางสาวกานดา สาสงเคราะห์      
๔๑.นางสุภาณี ขาวสุด                                     ประเภทข่าว : ข่าวทุนการศึกษา   :: วันที่ 24 ก.พ. 2555 :: ( อ่าน : 868 )


-