ข่าวประชาสัมพันธ์ - สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


แจ้งผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำผลงานส่วนบุคคล หลักสูตร ?ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น? รุ่นที่ 11

แจ้งผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำผลงานส่วนบุคคล หลักสูตร ?ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น? รุ่นที่ 11

 แจ้งผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำผลงานส่วนบุคคล หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ๑๑

                   ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเห็นชอบให้สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ๑๑ เพื่อรองรับการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในวาระโยกย้าย ๑ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๙๙ คน ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นั้น

                   โดยที่ในหลักสูตรดังกล่าวกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำผลงานส่วนบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการอบรมฯ เพื่อให้ความเห็นชอบและประเมินผลงานส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมให้มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีประโยชน์แก่ประชาชน สังคม ชุมชน และหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการอบรมฯ หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ๑๑ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมเสนอหัวข้อเรื่องผลงานส่วนบุคคลและเค้าโครงการจัดทำผลงานส่วนบุคคลต่อคณะกรรมการอำนวยการอบรมฯ ตามรูปแบบที่กำหนด ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวโสรัตน์  ไวศยดำรง วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
 โทร. ๐ ๒๕๑๒ – ๘๐๓๖ – ๗

 หมายเหตุ       ผลงานส่วนบุคคลของรุ่นที่ ๖ – ๑๐ สามารถเข้าชมได้ที่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์      

                   สำนักงานศาลยุติธรรhttp://www.library.coj.go.thไฟล์การจัดทำและพิมพ์ผลงานส่วนบุคคล  
ไฟล์ฟอร์มเค้าโครงผลงานส่วนบุคคล  
ไฟล์รายชื่อตั้งแต่รุ่นที่ 6 -10  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประเภทข่าว : ข่าวอบรมสัมมนา   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2555 :: ( อ่าน : 2343 )


นำข่าวขึ้นหน้าแรกเว็บไซต์ศาลยุติธรรมเรียบร้อย 27/12/2012