ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง หลักสูตร Mini LL.M รุ่นที่ 8

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง หลักสูตร Mini LL.M รุ่นที่ 8


เอกสารแนบ