ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

การศึกษาดูงาน หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 68 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

การศึกษาดูงาน หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 68 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม