ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

การศึกษาดูงานศาลและหน่วยงานภาค 8 หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 16

การศึกษาดูงานศาลและหน่วยงานภาค 8 หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 16