ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปรุบปรุงป้องกันน้ำรั่วห้องประชุมชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปรุบปรุงป้องกันน้ำรั่วห้องประชุมชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ


เอกสารแนบ