ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน หลักสูตร เจ้าพนักงานคดี (ระดับชำนาญการ)
เอกสารแนบ