ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อบรมหลักสูตร Mini L.L.m.(Kyushu University) รุ่นที่9


เรียน ท่านผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบยืนยันการรับทุนต้องส่งภายในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
หากไม่ส่งแบบยืนยันการรับทุนตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การอบรมและจะเรียกลำดับสำรอง
รายชื่อปรากฏในบัญชี 2 แนบท้ายประกาศนี้ให้เข้ารับการอบรมตามลำดับ
เอกสารที่ต้องนำส่งภายในวันศุกร์  ที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้แก่
 สัญญารับทุน 2 ฉบับ
 สัญญาค้ำประกัน 2 ฉบับ
 สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับทุนและผู้ค้ำประกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
โดยส่งที่ส่วนนโยบายและแผนการพัฒนา ชั้น 4 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกส่งเอกสารฉบับจริง เช่น ปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ขอให้ส่ง
เอกสารผ่านทางโทรสาร 0 2512 8041 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดังกล่าว และขอให้ส่งฉบับจริง
ภายในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรม ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบวัน เวลา
อบรมได้จากตารางการอบรม


เอกสารแนบ