ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นเอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เอกสารแนบ