ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม NCC Forum โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ หัวข้อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ในยุค Thailand 4.0


จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจในหน่วยงาน จำนวน 1-2 ท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในรายละเอียดเพิ่มเติม


เอกสารแนบ