ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

แผนการใช้ห้องประชุม ห้องพัก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
เอกสารแนบ