ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนานิติกร ระดับต้น (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 5(สอบซ่อม)
เอกสารแนบ