ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมข้อปฏิบัติ
เอกสารแนบ