ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

คำแนะนำในการเตรียมตัว เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 70
เอกสารแนบ