ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

การดับเพลิงขั้นต้น และ อพยพหนีไฟ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสาลยุติธรรรม โดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร

  การดับเพลิงขั้นต้น และ อพยพหนีไฟ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสาลยุติธรรรม โดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร