ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลฎีกาญี่ปุ่น Welcoming Delegation of the Supreme Court of Japan

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลฎีกาญี่ปุ่น Welcoming Delegation of the Supreme Court of Japan