ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

ประกาศดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกันยายน 2561 เรื่อง "เกษียณ 63 ปี มีจริงหรือไม่
เอกสารแนบ