ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

เปลี่ยนแปลงห้องฝึกอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 35 ในวันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นห้อง 601 ชั้น 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

เปลี่ยนแปลงห้องฝึกอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 35 ในวันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นห้อง 601 ชั้น  6 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ