ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

ประกาศ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมอาคารอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561- กันยายน 2562)
เอกสารแนบ