ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (งานจ้างเขียนและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning Courseware สำหรับโครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการความรู้ด้วยหลักสูตร E-Learning โดยวิธีคัดเลือก)
เอกสารแนบ