ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงาน

สารสถาบันฯ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

สารสถาบันฯ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑